İ English
NO.5-302,ROSE GARDEN,ZHANGZHOU,FUJIAN,CHINA P.C.363000
TEL:++86-596-2685329,2956829 FAX:2685309 2946309
http://www.toplongfoods.com
E-mail:toplong@msn.com toplong@139.com toplong@189.cn